เกี่ยวกับเรือผู้บังคับการเรือการเยี่ยมชมเรือการจัดการความรู้บทความชาวเรือ
 
ร.ล.จักรีนฤเบศร จอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ และ อนุญาตให้้ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
กรุณาแจ้งชื่อหน่วยงานหรือคณะ จำนวนผู้เยี่ยมชม และวันเวลาที่ต้องการเยี่ี่ยมชม และส่งถึง กองเรือยุทธการ โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้
 
 

       ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมเรือ
            1.ร.ล.จักรีนฤเบศร เปิดให้เยี่ยมชมระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
            2.เรือรบเป็นสถานที่ราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ และงดสูบบุหรี่
            3.ห้ามนำกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าหรืออาหาร เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยง และกล้องวีดีโอขึ้นบนเรือ
            4.ห้ามพกอาวุธ และวัตถุอันตรายขึ้นบนเรือโดยเด็ดขาด
            5.ชาวต่างประเทศไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมเรือ (Foreign visitors require permission from Royal Thai Navy)
            6.การเยี่ยมชมเรือให้ใช้เส้นทางเยี่ยมชม เฉพาะบริเวณที่กำหนดเท่านั้น และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
            7.โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการกับเจ้าหน้าที่
            8.บุคคลซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมเรือ

หมายเหตุ เนื่่องด้วย ร.ล.จักรีนฤเบศร มีภาระกิจฝึกความพร้อมในการปฏิบัติการทางเรือ เพื่อเพิ่มความรู้ ความชำนาญ ให้กับกำลังพลประจำเรือ
จึงขอ งดการเยี่ยมชม ในช่วงเวลา 0900 -1200 ของทุก วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ของเดือน ก.พ. และ มี.ค.59


 
 
 
 l  การเยี่ยมชมเรือ  l  ติดต่อเรา