เกี่ยวกับเรือผู้บังคับการเรือการเยี่ยมชมเรือการจัดการความรู้บทความชาวเรือ
 
         
     
        ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่มี ระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจัดหน่วยภายในเรือ แตกต่างกับเรือลำอื่นๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งจะประกอบด้วย กำลังพลเรือที่มีจำนวนมาก ครบทุกเหล่าใน ทร. ความรู้ต่างๆจึงมีหลากหลาย ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้การบริหารงานภายในเรือเกิดผลสัมฤทธิ์ ขอให้กำลังพลทุกนายดำเนินการตามแผนงานโครงการ เพื่อให้ ร.ล.จักรีนฤเบศร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป โดยเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยลดระยะเวลา คน งบประมาณ ในการทำงาน และ/หรือ เพื่มผลผลิตโดยใช้เวลา คน งบประมาณเท่าเดิม สร้างความสัมพันธ์ของคนในเรือ และการจัดคู่มือการปฏิบัติงาน
     
        1.การจัดการความรู้
        2.การนำระบบารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
        3.การเรียนรู้ตลอดเวลาและทั่วถึง
        4.การกระจายอำนาจการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น
        มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน
          1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
           2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
           3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
           4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
           5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
           6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
           7. การเรียนรู้ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ในไปใช้จนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
     
        มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน
           1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior) กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล, กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน
           2. การสื่อสาร (Communications) กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
           3. กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) ช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร
           4. การเรียนร ู้(Learning) เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
           5. การวัดผล (Measurement) เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนำผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (Systems), วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Outcome)
           6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Rewards) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา
  หลัก (Core Team) ประกอบด้วย
           1. น.อ.ศศิน สวรรคทัต   ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้นำการจัดการความรู้ Chief Knowledge Officer (CKO)
               และ หัวหน้าทีมหลัก
           2. น.อ.ชาคริส  ธนคุรุธรรม   ต้นกล ร.ล.จักรีนฤเบศร ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าทีม
           3. น.ต.วิวัฒน์  จันทรา   ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการ. ทำหน้าที่ ต้นหน ร.ล.จักรีนฤเบศร ปฏิบัติหน้าที่ Knowledge Management Coordination
(KM–CO)  และเลขานุการ
           4. น.ท.พัฒน์สมิทธ์  นิ่มเรือง   หัวหน้าแผนกการบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร  ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
           5. น.ท.สมนึก  ชูวงศ์อภิชาติ   นายทหารยุทธการ ร.ล.จักรีนฤเบศร  ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
           6. น.ท.สุภัทร  เถาศิริวงศ์   รองต้นกล ร.ล.จักรีนฤเบศร ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
           7. น.ท.สามารถ พวงประเสริฐ   หัวหน้าแผนกเดินเรือและการเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร  ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
           8. ร.อ.ป้องราษฎร์  แย้มงานเรียบ    นายทหารพลาธิการ ร.ล.จักรีนฤเบศร  ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
           9. มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ
              9.1 เชื่อมโยงเป้าหมายระหว่างทีมการจัดการความรู้ หัวหน้าแผนก และชุมชนนักปฏิบัติ
              9.2 วางแผนกระบวนการ ตกลงเกณฑ์ กติกา ในการจัดการความรู้ของเรือ
              9.3 จัดเวทีให้แบ่งปันแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of practices:CoP) โดยดำเนินการร่วมกับทีมสนับสนุน
              9.4 สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเวลาที่กำหนด
              9.5 จัดการประชุมความก้าวหน้าในการดำเนินการ และติดตามประเมินจากการนำความรู้ไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยไตรมาส ละ ๑ ครั้ง
              9.6 เชื่อมโยงความรู้ที่ไม่ชัดแจ้งกับแผนกต่างๆ ในเรือ กบฮ. หน่วยต่างๆ ใน ทร. และ นอก ทร.
              
     สนับสนุน ประกอบด้วย
           1. น.ท.สามารถ พวงประเสริฐ    หัวหน้าแผนกเดินเรือและการเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร   ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าทีมสนับสนุน
           2. ร.อ.วุฒิชัย  แก้วคำ    นายทหารป้องกันความเสียหาย ร.ล. จักรีนฤเบศร ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
           3. ร.อ.ป้องราษฎร์  แย้มงานเรียบ    นายทหารพลาธิการ ร.ล.จักรีนฤเบศร  ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าทีม
           4. ร.อ.โสภณ  โกวิทอิสริยะ   นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ร.ล.จักรีนฤเบศร  ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
           5. ร.ต.จักรพงศ์  สิทธิไชย   นายทหารพัสดุ ร.ล. จักรีนฤเบศร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
           6. มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ
              6.1 จัดให้มีข้อตกลงเป้าหมายร่วมของการจัดการความรู้ในเรือและการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
              6.2 จัดเวทีให้แบ่งปันแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of practices:CoP) โดยดำเนินการร่วมกับทีมหลัก
              6.3 เสนองบประมาณในการจัดการความรู้สำหรับการดำเนินการของแผนก และชุมชนนักปฏิบัติต่างๆ
              6.4 จัดหา และสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศ
              6.5 สื่อสารเพื่อกระตุ้นให้กำลังพลมีการแลกเปลี่ยนความรู้
              6.6 จัดให้มีการร่วมประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกับทีมหลัก
     สารสนเทศ  ประกอบด้วย
           1. น.ท.กานต์  จันทร์เส็ง    นอล. ร.ล.จักรีนฤเบศร  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าทีมสารสนเทศ
           2. น.ท.พัฒน์สมิทธ์  นิ่มเรือง    หัวหน้าแผนกการบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าทีม
           3. พ.จ.อ.ณัธพงษ์  อเนกบุณย์   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร.ล.จักรีนฤเบศร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
           4. จ.อ.เอก  บรรจงพินิจ   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร.ล.จักรีนฤเบศร ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
           5. จ.อ.ณฐพงศ์  ฉิมแก้ว   ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร.ล.จักรีนฤเบศร  ปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
           6. มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ บริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้  เพื่อให้เกิด
              6.1 การจัดเก็บที่ค้นหาง่าย
              6.2 การแลกเปลี่ยนความรู้
              6.3 การติดต่อเชื่อมโยงความรู้ในตัวบุคคล
     กลั่นกรองความรู้  ประกอบด้วย
           1. น.อ.ชาคริส  ธนคุรุธรรม   ต้นกล ร.ล.จักรีนฤเบศร    ความรู้ด้านช่างกล
           2. น.ท.พัฒน์สมิทธ์  นิ่มเรือง   หัวหน้าแผนกการบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร    ความรู้ด้านการบิน
           3. น.ท.กานต์  จันทร์เส็ง    นายทหารอิเล็กทรอนิกส์  ร.ล.จักรีนฤเบศร    ความรู้ด้านการอิเล็กทรอนิกส์
           4. น.ท.สมนึก  ชูวงศ์อภิชาติ   นายทหารยุทธการ ร.ล.จักรีนฤเบศร    ความรู้ด้านยุทธการ
           5. น.ท.สามารถ  พวงประเสริฐ   หัวหน้าแผนกเดินเรือและการเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร    ความรู้ด้านเดินเรือ
           6. น.ต.มานิต  กาหลง    สรั่งเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร    ความรู้ด้านการเรือ
           7. ร.อ.ธวัช  พงษ์พานิช    สรั่งปืน ร.ล.จักรีนฤเบศร    ความรู้ด้านการอาวุธ
           8. ร.อ.กิตชนะ  จงสูงเนิน    นายทหารพยาบาล ร.ล.จักรีนฤเบศร    ความรู้ด้านการพยาบาล
           9. ร.อ.ป้องราษฎร์  แย้มงานเรียบ   นายทหารพลาธิการ ร.ล.จักรีนฤเบศร    ความรู้ด้านพลาธิการและการพัสดุ
           10. มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ
                10.1 กลั่นกรองความรู้ตามที่ชุมชนนักปฏิบัติในสาขาความรู้ เสนอและลงนามกำกับตามสาขาความรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ
                10.2 ส่งข้อมูลความรู้ที่กลั่นกรองแล้วให้กับผู้ประสานการจัดการความรู้ของแผนก
     ประสานการจัดการความรู้ของแผนก (Knowledge Management Coordination:KM-CO)
           1. น.ต.วิวัฒน์  จันทรา    ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการ ทำหน้าที่ ต้นหน ร.ล.จักรีนฤเบศร    ผู้ประสานการจัดการความรู้แผนกเดินเรือและการเรือ
           2. ร.อ.โสภณ  โกวิทอิสริยะ   นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ร.ล.จักรีนฤเบศร    ผู้ประสานการจัดการความรู้แผนกยุทธการและสื่อสาร
           3. ร.อ.วุฒิชัย  แก้วคำ    นายทหารป้องกันความเสียหาย ร.ล.จักรีนฤเบศร    ผู้ประสานการจัดการความรู้แผนกช่างกล
           4. ร.อ.สมพงษ์  เปรมศักดิ์   ผู้ช่วยนายทหารควบคุมอากาศยานภาคพื้น ร.ล.จักรีนฤเบศร    ผู้ประสานการจัดการความรู้แผนกการบิน
           5. ร.ต.จักรพงศ์  สิทธิไชย    นายทหารพัสดุ ร.ล.จักรีนฤเบศร    ผู้ประสานการจัการความรู้แผนกพลาธิการ
           5. มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ
              5.1 การประสานการจัดการความรู้ระหว่างชุมชนนักปฏิบัติในแผนกของตนเองกับผู้ประสานการจัดการความรู้และเลขานุการในทีมหลัก
              5.2 เผยแพร่ความรู้ที่ไม่ชัดแจ้ง (Tacit Knowledge)โดยประกาศรายการความรู้ไม่ชัดแจ้งที่ได้จากการทำชุมชนนักปฏิบัติหน้าแถวให้ทราบทุกวันพฤหัสบดี และประสานผู้กลั่นกรองความรู้ในการนำความรู้ไม่ชัดแจ้ง ลงในระบบสารสนเทศและหรือติดบอร์ด
              5.3 อำนวยการ กำกับ และประสานชุมชนนักปฏิบัติให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามห้วงเวลาที่กำหนดและเหมาะสมกับรายงานให้ทีมหลักทราบ
     
     
         
  1. Command and Control
           2. ชุมชนส่วนสื่อสาร
           3. ชุมชนเสือปืนไว
           4. ชุมชน E-Club 911

     
           1. ชุมชนคนบนที่สูง
           2. ชุมชนคนแรงดี

     
           1. ชุมชนคนเหนือเมฆ
           2. ชุมชนส่วนสื่อสาร
           3. ชุมชนเสือปืนไว
           4. ชุมชน E-Club 911

     
           1. ชุมชนใต้แนวน้ำ
           2. ชุมชนสุขสบาย
           3. ชุมชนปลดทุกข์

     
           1. ชุมชนผู้ประกอบอาหาร
           2. ชุมชนบริการทุกระดับประทับใจ
           3. Supply Dept. FC

     ได้แก่
           1. แต่ละชุมชนให้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติต่าง ๆ ภายในเรือ ต้องมีสมาชิกในชุมชนอย่างน้อย 4 คน
           2. แต่ละชุมชน กำหนดหน้าที่ของสมาชิก
           3. ทุกวันอังคาร เวลา 1315-1345 จะเป็นเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ
           4. คุณลิขิตของแต่ละชุมชนบันทึก และดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อจัดส่งให้ ผู้ที่มีอำนาจ (หน.แผนก) ในการรับรองว่าเทคนิคแต่ละหัวข้อนั้นใช้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้จริง
           5. ธุรการเรือแต่ละแผนกรวบรวมหัวข้อต่าง ๆ ส่งให้กับ ผู้ประสานงาน KM ของเรือ (ตห.)
           6. ผู้ประสานงาน KM ของเรือ (ตห.) ทำการรวบรวมหัวข้อแต่ละหัวข้อแต่ละเดือนสรุป ส่งให้ กบฮ.
           7. ผู้ประสานงาน KM ของเรือ (ตห.) ส่งข้อมูลให้กับ ทีมสารสนเทศเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติลงในระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ
           8. นำหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกำลังพล เพิ่มใน Job Description หรือเมื่อจัดทำเป็นคู่มือ
           9. เมื่อจัดทำเป็นเอกสารเรียบร้อย ความรู้ที่ไม่ชัดแจ้ง(Tacit knowledge)จะกลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
 l  การเยี่ยมชมเรือ  l  ติดต่อเรา