กองการฝึก กองเรือยุทธการ  กองการฝึก กองเรือยุทธการ

วิ่งเพื่อสุขภาพ กร.ครั้งที่ ๔ บรรยายระบบ Damage Control Simulator โครงการชื่นจิต กร.งป.57 หลักสูตรนายทหารประจำเรือ พรรคนาวิน พิธีรายงานตัวเข้า กฝร. พิธีรายงานตัวออกจาก กฝร. บรรยายพิเศษการ รปภ.เครือข่าย ปิดพัฒนานายทหารใหม่ ปิด ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ปิด ผบ.เรือ บรรยายพิเศษ 3 จชต. ผบ.กฝร.ให้การต้อนรับ รอง หน.ฝศ.รร.นร. และคณะ ผบ.กฝร.ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่จะครบกำหนดเกษียณ พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการ กฝร. ปิดหลักสูตร กฝร. รายงานตนต่อ ผบ.กปช.จต.ทรภ.๑ ดูงานกิจการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายงานตนต่อ ผบ.ทรภ.๑ พิธีเปิด ศยก.เพิ่มเติม บรรยายและสัมมนาวิชาครูทหาร ผบ.กฝร.บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบ.เรือ การบรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของกำลังพล กร. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน พิธีปิดหลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ปิดอบรมอาชีพให้แก่ทหารประจำการ รุ่นที่ 4 ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป นทน.หลักสูตรพัฒนาฯ เปิดภาษาอังกฤษสัญญาบัตรเพิ่มเติม ปิดภาษาอังกฤษ ปิด ศรภ. ประธาน คพท.ตรวจเยี่ยม รายงานตนต่อ ผบ.ทรภ.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกเจ็ตสกีหลักสูตร ศรภ. เปิดหลักสูตร ปคส. ปิดเรียกพล เปิด ผบ.เรือ ประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ในสังกัด กฝร. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวน มรต.ทรภ.2 สักการะเสด็จเตี๋ยที่สวนสองทะเล การจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เยี่ยมคำนับ พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สัญญาบัตร) ครั้งที่ ๒/๒ และหลักสูตรสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญาบัตร) ปิดการอบรมหลักสูตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตร) ต้อนรับ คปษ.ผบ.ทร. ปิดการอบรมหลักสูตร GMDSS แบบ GOC พิธีมอบโล่รางวัลการจัดการความรู้ของ กร. นิทรรศการ KM กร. ประจำปี งป.๕๗

ข่าว/กิจกรรม

  • การฝึก/ศึกษา
  • การจัดการความรู้
  • ทั่วไป
อ่านข่าว/กิจกรรมย้อนหลัง ->>
นโยบาย ผบ.ทร.
นโยบาย ผบ.กร.
km กร.
ตำราของ กฝร.

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556