ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

บัญชีควบคุมหลักสูตร กฝร.

กองฝึกเดินเรือและการเรือ จำนวน ๔๐ หลักสูตร

ที่ หมายเลข/ชื่อหลักสูตร ระดับ
ส/ป/พลฯ
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ
อาชีพจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ
จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ
พลทหารใหม่ กร.เหล่าทหารสามัญ พลทหาร
กำลังพลประจำเรือพาณิชย์ (ฝ่ายช่างกลเรือ) พลทหาร
กำลังพลประจำเรือพาณิชย์ (ฝ่ายเดินเรือ) พลทหาร
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ สังกัด ทร. นศท.
นักศึกษาวิชาทหารส่วนของ กร.ชั้นปีที่ ๕ นศท.
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ ๕ นศท.
๑๐ ผบ.เรือ ขนาดเล็ก (นว.ก.)
๑๑ ผบ.เรือ ขนาดเล็ก (นว.ข.)
๑๒ นายทหารใหม่ รร.นร.
๑๓ นายทหารประจำเรือพรรคนาวิน
๑๔ พันจ่ากองหนุนเหล่าสามัญ
๑๕ จ่ากองหนุนเหล่าสามัญ
๑๖ พลทหารกองหนุนเหล่าสามัญ พลทหาร
๑๗ นายทหารใหม่ นว.(รร.นร.ต่างประเทศ)
๑๘ นายทหารใหม่กรมประมง พลทหาร
๑๙ การบริหารงานเบื้องต้น
๒๐ นายทหารสังเกตการณ์การฝึกในเรือ
๒๑ การเดินเรือด้วยเรดาร์
๒๒ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
๒๓ การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ (ระดับผู้บริหาร)
๒๔ การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ (ผู้ปฏิบัติระดับกลาง)
๒๕ การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล (สัญญาบัตร)
๒๖ การปฏิบัติการยามฝั่ง (สัญญาบัตร)
๒๗ เครื่องมืออุปกรณ์เดินเรือและการเรือ น/ป
๒๘ เจ้าหน้าที่ประจำดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์
๒๙ การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ (ปฏิบัติระดับต้น)
๓๐ ครูทหาร
๓๑ การจัดพัสดุในเรือ
๓๒ การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล (ประทวน)
๓๓ เจ้าหน้าที่ธุรการเรือ
๓๔ การปฏิบัติการยามฝั่ง (ประทวน)
๓๕ ผบ.เรือ
๓๖ นักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ ๓ นศท.
๓๗ นักศึกษาวิชาทหารภาคปฏิบัติ ชั้นปีที่ ๓ นศท.
๓๘ ทีมนำเรือด้วยเครื่องฝึกชุดนำเรือ น/ป
๓๙ ผู้บังคับการเรือ
๔๐ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนกองหนุน
๔๑ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ ๔ นศท.

หน่วยรับผิดชอบ : กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก | กองฝึกเดินเรือและการเรือ | กองฝึกการอาวุธ | กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร
กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย | กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556