ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

บัญชีควบคุมหลักสูตร กฝร.

กองฝึกเดินเรือและการเรือ จำนวน ๔๐ หลักสูตร

ที่ หมายเลข/ชื่อหลักสูตร ระดับ
ส/ป/พลฯ
ช่วงเวลา
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ ๑๕ ก.พ. - ๘ เม.ย.๕๙
อาชีพจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ
จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ ๑๖ พ.ค. - ๘ ก.ค.๕๙
พลทหารใหม่ กร.เหล่าทหารสามัญ พลทหาร ๑ - ๓๐ ต.ค.๕๘
๔ - ๒๙ ม.ค.๕๙
๑ - ๒๙ เม.ย.๕๙
๑ ก.ค. - ๒๙ ก.ค.๕๙
กำลังพลประจำเรือพาณิชย์ (ฝ่ายช่างกลเรือ) พลทหาร ๖ ม.ค. - ๑๐ มี.ค.๕๙
๑ เม.ย. - ๑๐ มิ.ย.๕๙
กำลังพลประจำเรือพาณิชย์ (ฝ่ายเดินเรือ) พลทหาร ๖ ม.ค. - ๑๐ มี.ค.๕๙
๑ เม.ย. - ๑๐ มิ.ย.๕๙
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ สังกัด ทร. นศท. ๒๑ - ๒๗ ม.ค.๕๙
นักศึกษาวิชาทหารส่วนของ กร.ชั้นปีที่ ๕ นศท. ๒๖ ม.ค. - ๑๑ ก.พ.๕๙
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ สังกัด ทร. นศท. ๒๑ - ๒๗ ม.ค.๕๙
๑๐ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ ๕ นศท.
๑๑ ผบ.เรือ ขนาดเล็ก (นว.ก.)
๑๒ ผบ.เรือ ขนาดเล็ก (นว.ข.) ๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค.๕๙
๑๓ นายทหารใหม่ รร.นร.  
๑๔ นายทหารประจำเรือพรรคนาวิน ๑๙ ต.ค. - ๒๕ ธ.ค.๕๘
๑๕ พันจ่ากองหนุนเหล่าสามัญ  
๑๖ จ่ากองหนุนเหล่าสามัญ  
๑๗ พลทหารกองหนุนเหล่าสามัญ พลทหาร  
๑๘ นายทหารใหม่ นว.(รร.นร.ต่างประเทศ)  
๑๙ นายทหารใหม่กรมประมง พลทหาร  
๒๐ การบริหารงานเบื้องต้น  
๒๑ นายทหารสังเกตการณ์การฝึกในเรือ  
๒๒ การเดินเรือด้วยเรดาร์
๒๓ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล  
๒๔ การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ (ระดับผู้บริหาร)  
๒๕ การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ (ผู้ปฏิบัติระดับกลาง)  
๒๖ การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล (สัญญาบัตร) ๑๔ - ๒๕ ธ.ค.๕๘
๒๐ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๕๙
๒๗ การปฏิบัติการยามฝั่ง (สัญญาบัตร) ๑ - ๒๖ ส.ค.๕๙
๒๘ เครื่องมืออุปกรณ์เดินเรือและการเรือ น/ป
๒๙ เจ้าหน้าที่ประจำดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์
๓๐ การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ (ปฏิบัติระดับต้น)
๓๑ ครูทหาร  
๓๒ การจัดพัสดุในเรือ  
๓๓ การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล (ประทวน)
๓๔ เจ้าหน้าที่ธุรการเรือ  
๓๕ การปฏิบัติการยามฝั่ง (ประทวน)  
๓๖ ผบ.เรือ ๑๕ ส.ค. - ๑๖ ก.ย.๕๙
๓๗ นักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ ๓ นศท. ๒๒ มิ.ย. - ๒๒ ก.ค.๕๙
๓๘ นักศึกษาวิชาทหารภาคปฏิบัติ ชั้นปีที่ ๓ นศท. ๑๔ - ๒๐ ม.ค.๕๙
๓๙ ทีมนำเรือด้วยเครื่องฝึกชุดนำเรือ น/ป ๒๖ - ๓๐ ต.ค.๕๘
๒๕ - ๒๙ เม.ย.๕๙
๔๐ ผู้บังคับการเรือ ๘ ส.ค.- ๙ ก.ย.๕๙

หน่วยรับผิดชอบ : กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก | กองฝึกเดินเรือและการเรือ | กองฝึกการอาวุธ | กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร
กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ | กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556