ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง
พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล
พลเรือเอก อภิชัย อมาตยกุล
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
เสนาธิการทหารเรือ
พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พลเรือโท พลเดช เจริญพูล
พลเรือโท พลเดช เจริญพูล
รองเสนาธิการทหารเรือ
พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์
พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์
รองเสนาธิการทหารเรือ
พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต
พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต
รองเสนาธิการทหารเรือ
พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต
พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายกำลังพล
พลเรือโท ไพฑูรย์ ประสพสิน
พลเรือโท ไพฑูรย์ ประสพสิน
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
ฝ่ายการข่าว

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th