ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ

พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล
พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์
พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
เสนาธิการทหารเรือ
พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556