ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ชุมพล  วงศ์เวคิน
พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
เสนาธิการทหารเรือ
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556