ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
เสนาธิการทหารเรือ
พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พลเรือโท ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
พลเรือโท เกิดด้วยบุญ
รองเสนาธิการทหารเรือ
พลเรือโท ไกรวุธ วัฒนธรรม
พลเรือโท ไกรวุธ วัฒนธรรม
รองเสนาธิการทหารเรือ
พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์
พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์
รองเสนาธิการทหารเรือ
พลเรือโท หม่อมหลวงบวรลักษณ์ กมลาศน์
พลเรือโท หม่อมหลวงบวรลักษณ์ กมลาศน์
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายกำลังพล
พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต
พลเรือโท ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
ฝ่ายการข่าว
พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ
พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
ฝ่ายยุทธการ
พลเรือโท  จีรพัฒน์ ปานสกุณ
พลเรือโท จีรพัฒน์ ปานสกุณ
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
ฝ่ายยุทธบริการ
พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต
พลเรือโท ประพฤติพร อักษรมัต
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ
ฝ่ายกิจการพลเรือน

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th