ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ผู้บังคับบัญชากองทัพเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก พลเดช  เจริญพูล
พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล
รองผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต์
พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
เสนาธิการทหารเรือ
พลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี
พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.0 3843 7377 , 02 475 7380 ต่อ 72717 E-Mail : fleettc@navy.mi.th

Counter
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556