ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

เอกสารอ้างอิง : เอกสารอ้างอิง KM

สืบค้น

พบทั้งหมด 21 รายการ หน้าที่ : 1 2 3 ถัดไป

1.รายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ประจำปี 2562อ่านแล้ว [19] ครั้ง
      รายงานแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ ประจำปี 2562
2.รายงานการประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2562อ่านแล้ว [19] ครั้ง
      รายงานการประเมินตนเองด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2562
3.แผนการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปี งป.62อ่านแล้ว [20] ครั้ง
      แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2562
4.แนวทางการดำเนินการการจัดทำผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (BP)อ่านแล้ว [25] ครั้ง
      แนวทางการดำเนินการการจัดทำผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (BP) โดย นาวาเอก ศิรัส ลิ้มเจริญ
5.ถอดบทเรียนการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ภายใต้กรอบการประเมิน KMAอ่านแล้ว [29] ครั้ง
      ถอดบทเรียนการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ภายใต้กรอบการประเมิน KMA โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต
6.แนวทางการจัดการความรู้ ภายใต้กรอบการประเมิน KMAอ่านแล้ว [34] ครั้ง
      แนวทางการจัดการความรู้ ภายใต้กรอบการประเมิน KMA โดย ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต
7.รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ปี งป.61อ่านแล้ว [65] ครั้ง
      รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ปี งป.61
8.แผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2561อ่านแล้ว [54] ครั้ง
      แผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2561
9.ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ตามสาขาปฏิบัติการอ่านแล้ว [75] ครั้ง
      powerpoint ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการความรู้ตามสาขาปฏิบัติการ เมื่อ 23 มีนาคม 2561
10.ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/61อ่านแล้ว [59] ครั้ง
      powerpoint ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/61 เมื่อ 14 มีนาคม 2561

พบทั้งหมด 21 รายการ หน้าที่ : 1 2 3 ถัดไป
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ ที่มีชั้นความลับ ตั้งแต่ "ลับ" ขึ้นไป
กรุณาติดต่อ ร.ต.พัสกร เพิ่มมี ประจำแผนกตรวจและประเมินผลการฝึก กพป. กฝร. โทร.02 475 7380 ต่อ 72330, 72725

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ