ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ

คำสั่ง กองเรือยุทธการ (เฉพาะ) ที่ 381/2562
คำสั่งกองเรือยุทธการ (เฉพาะ) ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลง ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ