ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองเรือยุทธการ

การเผยแพร่ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 ๑. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การจัดทำแผน การจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
     - แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของกองเรือยุทธการ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ การกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
     - ประกาศประกวดราคา และราคากลาง
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
     - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑

 ๒. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
     - โครงสร้างการจัดหน่วย
     - อำนาจหน้าที่
     - พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
     - พ.ร.บ. ว่าด้วยนินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
     - พ.ร.ฏ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
     - วิสัยทัศน์
     - พันธกิจ
     - แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๓. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
     - เอกสารแสดงการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ
     - การนำระบบเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
     - ช่องทางการรับและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
     - ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ การจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
     - ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการให้บริการแก่ประชาชน

 ๔. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
     - การประกาศสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน
     - การประกาศสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน
     - ผลการประกาศสรรหา/คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน
     - ค่านิยม กองเรือยุทธการ
     - วัฒนธรรม กองเรือยุทธการ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
     - ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ แก้ไขถึงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๕)
     - ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๖
     - ระเบียบ กห.ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
     - คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๖๓/๒๕๕๕ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นเป็นบำเหน็จประจำปี
     - คำชี้แจง ทร.ที่ ๑/๒๕๑๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการใน ทร.

๕. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การจัดทำและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

     - แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด
     - ผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๕ การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
     - ผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

๖. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

     - หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม

     - ผลการดำเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ

     - ผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก

ตัวชี้วัดที่ ๖.๕ การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

     - ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๗. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ การดำเนินการตามมาตรา ๗ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด
     - พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ การดำเนินการตามมาตรา ๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด

๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๗.๖ การจัดการความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
  
     - คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่รัฐ

     - การขับเคลื่อน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต
     - คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
     - คู่มือการปฏิบัติงานในการใช้ดุลยพินิจ ตามตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
     - คู่มือผู้บริหารการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
     - สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
     - หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 
Royal Thai Fleet