| พิมพ์ |

ค่านิยมของกองเรือยุทธการ (SHIPS)

 

Smart  ::> ความองอาจ หมายถึง การแสดงออกซึ่งความมุ่งมั่นในการปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณที่มั่นคง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทำงานด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมสุดความสามารถ โดยเจตนารมณ์ที่เด็ดเดี่ยว กระตือรือร้นและมีจิตใจที่มั่นคง                  

 

Honor  ::> ความมีเกียรติ หมายถึง  การแสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจในการสร้างคุณงามความดีในการยอมรับในหน้าที่ของตน สร้างความยอมรับนับถือ ความไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้อื่น ไม่ดูถูก ไม่เห็นแก่ตัว กระทำตนเป็นสุภาพบุรุษให้เป็นที่ศรัทธาของตนและผู้อื่น รวมทั้งมีความชื่อสัตย์และความจงรักภักดี

 

Integrity  ::> ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง  การแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีขององค์กร การร่วมมือกันในการกระทำการใดๆ ให้สำเร็จ การปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องด้วยการทำงานเป็นทีมงานอย่างมืออาชีพ

 

Professional  ::> ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการทำงานและในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมสูงสุด ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร


Seamanship  ::> ความเป็นชาวเรือ หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ เปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น โดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จะทำกิจการงานใดย่อมทำโดยพร้อมเพรียงกันรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน รู้จักการทำงานเป็นทีม และทำงานอยู่ผู้รู้จริง มีความกล้าหาญ อดทน  มีน้ำใจและเด็ดเดี่ยว มีความละเอียดรอบครอบ ไม่ประมาท อีกทั้งยึดมั่นในแบบขนบธรรมเนียมประเพณีและวิชาชีพทหารเรืออันดีงาม

 

 

 

 

 

 

 
Royal Thai Fleet