วิสัยทัศน์ กร A4 resize

 


ภารกิจ

       

                      กองเรือยุทธการ มีหน้าที่ จัดเตรียมกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศ อำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้มีสมรรถภาพและอยู่ในฐานะพร้อมที่จะทำการรบได้ มีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพันธกิจ

  • จัดเตรียมกำลังทางเรือ อำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติทางเรือ ปฏิบัติการทางอากาศ ปฏิบัติการตามลำน้ำ และปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • พัฒนาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศยาน ปฏิบัติการตามลำน้ำ และสงครามพิเศษทางเรือ
  • สนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน

 

 

 

 

 

 
Royal Thai Fleet