ผู้บริหาร

พลเรือเอก

สุวิน แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ

พลเรือโท

ไพศาล มีศรี

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

ไพศาล เฮงจิตตระกูล

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือโท

ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน

เสนาธิการกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

ชัยยงค์ ขุนทา

รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

ยุทธนา รักนาค

รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี

วศิน สระศรีดา

หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด